Ալավերդի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 90026512158315000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9002651213025000Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար/1 քմ/ 900265121377350Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900265121369200000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900265002320100000Տարեկան  Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 9002651214011000Տարեկան  Ընտրել
1144 Ժա) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90026512141910000Տարեկան  Ընտրել
1145 Ժբ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90026512152650000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  15000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  20000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  30000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 1001-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝  50000Միանվագ  Ընտրել
1351Ա -տեղ. վճարներ համայնքի տարածքում շին. կամ շին փոփոխման համար 90026512105415000Միանվագ  Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար 90026512144315000Միանվագ  Ընտրել
1133Զ 3001-ից և ավելի քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  100000Միանվագ  Ընտրել
1149 Ժզ) Համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900265001967100000Տարեկան  Ընտրել
1147 խանութներում, կրպակներում, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար  60000Տարեկան  Ընտրել
1146 Ժգ) Ավտոկայանատեղի համար  200Միանվագ  Ընտրել
1149- ժէ) Այլ տեղական տուրքեր/հոգեհանգստի ծառ. կատ. թույլտվ/ 900265002114500000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ դբ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(26-ից մինչև 50 քմ )  12000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ դգ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(51-ից մինչև 100 քմ )  16000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ դդ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(101-ից մինչև 200 քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե դե) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (201-ից մինչև 500 քմ)  30000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ դզ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(501 քմ և ավել)  70000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է դէ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը դը) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 քմ)  12000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ դթ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (51-ից մինչև 100 քմ)  14000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ դԺ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (101-ից մինչև 200 քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի դի) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(201-ից մինչև 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ դլ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (501 քմ և ավել)  60000Եռամսյակային  Ընտրել
1142Ա թա)Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ/ալկոհոլային՝ սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս/ տեղադրելու թույլտվության համար/1 քմ /  2000Ամսական  Ընտրել
1142Բ թբ)Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ/թունդ ալկոհոլային՝ սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս/ տեղադրելու թույլտվության համար/1 քմ /  3500Ամսական  Ընտրել
1142Գ թգ)Համայնքի տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար/1 քմ /  1500Ամսական  Ընտրել
1148Ա ա)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում/մինչև 26 քմ/  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Բ բ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում/ 26-50 քմ/  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Գ գ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում/ 52-100 քմ/  12000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Դ դ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում/ 101-200 քմ/  17000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ե ե)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում/ 201-500 քմ/  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Զ զ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում/ 501 և ավել քմ/  40000Եռամսյակային  Ընտրել
1148է է)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում(մինչև 26 քմ)  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ը ը)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում(26-ից մինչև 50 քմ)  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Թ թ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում(51 -ից մինչև 100 քմ)  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ժ ժ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում(101 -ից մինչև 200 քմ)  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ի ի)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում(201 -ից մինչև 500 քմ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Լ լ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում (501 քմ և ավել)  20000Եռամսյակային  Ընտրել
1351Դ Տեղական վճարներ մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար 9002650021713500Ամսական  Ընտրել
13515 Թանգարանների մուտքի վճար 900265003773500Միանվագ  Ընտրել
1351Ը -ջրմուղ-կոյուղու համար 900265002296171   Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ