Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ղեկավարը  հայտարարում է  մրցույթ Ալավերդու  համայնքապետարանի աշխատակազմի  համայնքային  ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններնզբաղեցնելու համար.

 

 

Թափուր պաշտոնի անվանումը՝

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ  (ծածկագիր` 2 3-10 )

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետի պաշտոնիանձնագրովսահմանվածհիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը.

 ա) կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությունները՝ ժամանակին և պատշաճ որակով.

բ) հաշվետվություն է ներկայացնում աշխատակազմի քարտուղարին՝ կատարած աշխատանքների վերաբերյալ.

գ) իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի փորձաքննության ուղարկման անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում համայնքի ղեկավարին.

դ) անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և բաժնի պետին  է ներկայացնում առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

ե) իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և արդյունքները ներկայացնում է բաժնի պետին և աշխատակազմի քարտուղարին.

զ) ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.

է)  գործառույթների կազմակերպման ու իրականացման նպատակով կազմում է համայնքի ղեկավարի որոշումների ու կարգադրությունների նախագծեր.

ը) մասնակցում է համայնքի ավագանու նիստի օրակարգի հարցերի նախագծերի կազմմանը.

թ) հսկողություն է իրականացնում համայնքապետարանի աշխատակազմում գործավարության ընթացքի նկատմամբ.

 ժ) վարում  է համայնքային ծառայության գրանցամատյանը.

 Ժա ) Վարում է աշխատակազմի աշխատակիցների անձնական գործերը

 ժբ) իրականացնում է զորահավաքային նախապատրաստության և գաղտնի գործավարության գործառույթներ, զորահավաքի, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների բնագավառում աշխատանքներ.

 ժգ)իրենցպարտականություններըխախտածզինապարտքաղաքացիներիվերաբերյալտեղեկություններունենալուդեպքումայդմասինանհապաղտեղեկացնումէ  քարտուղարին.

 ժդ)  իրիրավասությանսահմաններում  մասնակցումէնախազորակոչային, զորակոչայինտարիքիանձանցևպահեստազորայիններիզինվորականհաշվառմանբնագավառում  ՀՀօրենսդրությամբ  տեղականինքնակառավարմանմարմիններիպաշտոնատարանձանցվարապահված  լիազորությունների  իրականացմանաշխատանքներին. 

ժե)  ստորագրումէիրկողմիցպատրաստվողփաստաթղթերը.

ի)  իրականացնում է ՀԿՏՀ ծրագրում (համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ) անհրաժեշտ տեղեկատվության գրանցում.

իա) քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.

իբ)  ապահովում է աշխատակազմի գործավարության կարգով քարտուղարությանը վերապահված այլ պահանջների կատարումը.

իգ)  համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ պատրաստում է լրացուցիչ պարզաբանումներ չպահանջող դիմումների պատասխանները.

իդ) մասնակցում է համայնքապետարանում արխիվի ձևավորման, հաշվառման աշխատանքներին.

 լ) քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.

 լա)իրականացնումէսույնպաշտոնիանձնագրովսահմանվածայլլիազորություններ:

Բաժնի գլխավոր մասնագետն ունի օրենքով իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետիպաշտոննզբաղեցնելուհամար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջները.

 

-  ունիբարձրագույնկրթություն,

- ունի համայնքային ծառայությանկամպետական ծառայության պաշտոններումառնվազներկուտարվաստաժկամվերջիներեքտարվաընթացքում քաղաքականկամվարչականկամհայեցողականկամինքնավարպաշտոններումառնվազն մեկտարվաաշխատանքայինստաժկամվերջինութտարվաընթացքումհամայնքի ավագանուանդամիաշխատանքայինգործունեությանառնվազներկուտարվափորձկամ առնվազներեքտարվամասնագիտականաշխատանքայինստաժ

- ունի ՀՀ Սահմանդրության, ՀՀ հողային, հարկային, աշխատանքային, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ  օրենսգրքերի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

- տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության.

- ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

- տիրապետում է ռուսերենին (ազատ), և մեկ այլ օտար լեզու (կարդում, կարողանում է բացատրվել):

 

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 2024 թվականի հուլիսի 1-ը : 

Մրցույթն սկսելու օրը, ժամը և վայրը՝ մրցույթը կկայանա 2024 թվականի հուլիսի 16-ին՝ ժամը 14:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի շենքում (հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի, ԶորավարԱնդրանիկիփողոց, 8/1):

Նշված թափուր պաշտոնի համար փաստաթղթերի ներկայացման վայրը՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմ  (հասցե՝ՀՀԼոռումարզ, համայնքԱլավերդի, ԶորավարԱնդրանիկիփողոց, 8/1 , հեռախոս՝ 0253 2 41 00 ) կամԼոռու մարզպետիաշխատակազիՏարածքայինկառավարմանևտեղականինքնակառավարմանհարցերիվարչություն (հասցե՝ՀՀԼոռումարզ, քաղաք Վանաձոր, Հայքի հրապարակ, հեռախոս՝ 0322 4-09-27), ժամը 10:00-ից 18:00, բացիշաբաթևկիրակիօրերից: 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ-ում փախստականիկարգավիճակունեցողանձինքմրցույթինմասնակելուհամարպետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը՝

ա)գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով)՝ լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին.

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

դ) հայտարարություն այն մասին, որը ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ, լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

ե) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12–րդ հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք.

զ) մեկ լուսանկար (3x4 չափսի).

է) անձնագրի պատճենը:

   Փաստաթղթերը ներկայացվում են անձամբ:

Ներկայացվող   փաստաթղթերի  պատճենների հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև դրանց բնօրինակները:   Ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները ետ չեն վերադարձվում:

' /> Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ղեկավարը  հայտարարում է  մրցույթ Ալավերդու  համայնքապետարանի աշխատակազմի  համայնքային  ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններնզբաղեցնելու համար.

 

 

Թափուր պաշտոնի անվանումը՝

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ  (ծածկագիր` 2 3-10 )

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետի պաշտոնիանձնագրովսահմանվածհիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը.

 ա) կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությունները՝ ժամանակին և պատշաճ որակով.

բ) հաշվետվություն է ներկայացնում աշխատակազմի քարտուղարին՝ կատարած աշխատանքների վերաբերյալ.

գ) իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի փորձաքննության ուղարկման անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում համայնքի ղեկավարին.

դ) անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և բաժնի պետին  է ներկայացնում առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

ե) իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և արդյունքները ներկայացնում է բաժնի պետին և աշխատակազմի քարտուղարին.

զ) ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.

է)  գործառույթների կազմակերպման ու իրականացման նպատակով կազմում է համայնքի ղեկավարի որոշումների ու կարգադրությունների նախագծեր.

ը) մասնակցում է համայնքի ավագանու նիստի օրակարգի հարցերի նախագծերի կազմմանը.

թ) հսկողություն է իրականացնում համայնքապետարանի աշխատակազմում գործավարության ընթացքի նկատմամբ.

 ժ) վարում  է համայնքային ծառայության գրանցամատյանը.

 Ժա ) Վարում է աշխատակազմի աշխատակիցների անձնական գործերը

 ժբ) իրականացնում է զորահավաքային նախապատրաստության և գաղտնի գործավարության գործառույթներ, զորահավաքի, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների բնագավառում աշխատանքներ.

 ժգ)իրենցպարտականություններըխախտածզինապարտքաղաքացիներիվերաբերյալտեղեկություններունենալուդեպքումայդմասինանհապաղտեղեկացնումէ  քարտուղարին.

 ժդ)  իրիրավասությանսահմաններում  մասնակցումէնախազորակոչային, զորակոչայինտարիքիանձանցևպահեստազորայիններիզինվորականհաշվառմանբնագավառում  ՀՀօրենսդրությամբ  տեղականինքնակառավարմանմարմիններիպաշտոնատարանձանցվարապահված  լիազորությունների  իրականացմանաշխատանքներին. 

ժե)  ստորագրումէիրկողմիցպատրաստվողփաստաթղթերը.

ի)  իրականացնում է ՀԿՏՀ ծրագրում (համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ) անհրաժեշտ տեղեկատվության գրանցում.

իա) քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.

իբ)  ապահովում է աշխատակազմի գործավարության կարգով քարտուղարությանը վերապահված այլ պահանջների կատարումը.

իգ)  համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ պատրաստում է լրացուցիչ պարզաբանումներ չպահանջող դիմումների պատասխանները.

իդ) մասնակցում է համայնքապետարանում արխիվի ձևավորման, հաշվառման աշխատանքներին.

 լ) քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.

 լա)իրականացնումէսույնպաշտոնիանձնագրովսահմանվածայլլիազորություններ:

Բաժնի գլխավոր մասնագետն ունի օրենքով իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետիպաշտոննզբաղեցնելուհամար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջները.

 

-  ունիբարձրագույնկրթություն,

- ունի համայնքային ծառայությանկամպետական ծառայության պաշտոններումառնվազներկուտարվաստաժկամվերջիներեքտարվաընթացքում քաղաքականկամվարչականկամհայեցողականկամինքնավարպաշտոններումառնվազն մեկտարվաաշխատանքայինստաժկամվերջինութտարվաընթացքումհամայնքի ավագանուանդամիաշխատանքայինգործունեությանառնվազներկուտարվափորձկամ առնվազներեքտարվամասնագիտականաշխատանքայինստաժ

- ունի ՀՀ Սահմանդրության, ՀՀ հողային, հարկային, աշխատանքային, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ  օրենսգրքերի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

- տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության.

- ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

- տիրապետում է ռուսերենին (ազատ), և մեկ այլ օտար լեզու (կարդում, կարողանում է բացատրվել):

 

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 2024 թվականի հուլիսի 1-ը : 

Մրցույթն սկսելու օրը, ժամը և վայրը՝ մրցույթը կկայանա 2024 թվականի հուլիսի 16-ին՝ ժամը 14:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի շենքում (հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի, ԶորավարԱնդրանիկիփողոց, 8/1):

Նշված թափուր պաշտոնի համար փաստաթղթերի ներկայացման վայրը՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմ  (հասցե՝ՀՀԼոռումարզ, համայնքԱլավերդի, ԶորավարԱնդրանիկիփողոց, 8/1 , հեռախոս՝ 0253 2 41 00 ) կամԼոռու մարզպետիաշխատակազիՏարածքայինկառավարմանևտեղականինքնակառավարմանհարցերիվարչություն (հասցե՝ՀՀԼոռումարզ, քաղաք Վանաձոր, Հայքի հրապարակ, հեռախոս՝ 0322 4-09-27), ժամը 10:00-ից 18:00, բացիշաբաթևկիրակիօրերից: 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ-ում փախստականիկարգավիճակունեցողանձինքմրցույթինմասնակելուհամարպետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը՝

ա)գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով)՝ լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին.

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

դ) հայտարարություն այն մասին, որը ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ, լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

ե) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12–րդ հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք.

զ) մեկ լուսանկար (3x4 չափսի).

է) անձնագրի պատճենը:

   Փաստաթղթերը ներկայացվում են անձամբ:

Ներկայացվող   փաստաթղթերի  պատճենների հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև դրանց բնօրինակները:   Ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները ետ չեն վերադարձվում:

' />
Այսօր: Չորեքշաբթի, 24 Հուլիսի 2024թ.
Ալավերդու համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 4
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի «Ախթալայի ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ մեթոդիստի (տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալ) թափուր պաշտոնի համար
2024,Հուլիս 23 - Օգոստոս 16
Ալավերդու համայնքապետարանը փնտրում է աշխատակից Եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման, գույքի կառավարման, առևտրի և սպասարկման բաժնի համար
2024,Հուլիս 22 - Օգոստոս 1
Էներգախնայողության հիմնադրամը (ESF) անդամակցության է հրավիրում ՔՀԿ-ներին՝ «ԵՄ-ն հայկական համայնքներում էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի համար» ծրագրի շրջանակում
2024,Հուլիս 19 - 25
Հեղեղումների պատճառով աղետի գոտում ֆիզիկական անձանց պատճառված վնասի փոխհատուցման կարգի մասին
2024,Հուլիս 16 - Օգոստոս 25
Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի աջակցության ծրագրի վերաբերյալ
2024,Հուլիս 16 - Սեպտեմբեր 16
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին .
2024,Հուլիս 16 - Օգոստոս 1
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին
2024,Հուլիս 16 - Օգոստոս 1
2024 թվականի մայիսի 25-26-ը տեղացած հորդառատ անձրևներով պայմանավորված հեղեղումների պատճառով տուժած ընտանիքներին սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի մասին
2024,Հուլիս 12 - Օգոստոս 31
Ալավերդի համայնքի ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄԻ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ մեթոդիստի (տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալ) թափուր պաշտոնի համար
2024,Հուլիս 4 - Օգոստոս 2
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող ֆինանսական կրթման ազգային ծրագրի վերաբերյալ
2024,Հուլիս 4 - Օգոստոս 31
Հնարավոր է հրդեհավտանգության աստիճանի կտրուկ բարձրացում:
2024,Հունիս 25 - Օգոստոս 25
Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրի մասին
2024,Մարտ 22 - Դեկտեմբեր 30
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 26-ԻՆ ԺԱՄԸ 15.00-ԻՆ ԿԱՅԱՆԱԼԻՔ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
2023,Սեպտեմբեր 19 - 2024,Սեպտեմբեր 19
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2023,Օգոստոս 8 - 2024,Օգոստոս 9
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2023,Հուլիս 19 - 2025,Հուլիս 21

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Հեղինե Ճիճիլյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
13/06/2024
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
01/07/2024
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ղեկավարը  հայտարարում է  մրցույթ Ալավերդու  համայնքապետարանի աշխատակազմի  համայնքային  ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններնզբաղեցնելու համար.

 

 

Թափուր պաշտոնի անվանումը՝

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ  (ծածկագիր` 2 3-10 )

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետի պաշտոնիանձնագրովսահմանվածհիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը.

 ա) կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությունները՝ ժամանակին և պատշաճ որակով.

բ) հաշվետվություն է ներկայացնում աշխատակազմի քարտուղարին՝ կատարած աշխատանքների վերաբերյալ.

գ) իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի փորձաքննության ուղարկման անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում համայնքի ղեկավարին.

դ) անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և բաժնի պետին  է ներկայացնում առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

ե) իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և արդյունքները ներկայացնում է բաժնի պետին և աշխատակազմի քարտուղարին.

զ) ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.

է)  գործառույթների կազմակերպման ու իրականացման նպատակով կազմում է համայնքի ղեկավարի որոշումների ու կարգադրությունների նախագծեր.

ը) մասնակցում է համայնքի ավագանու նիստի օրակարգի հարցերի նախագծերի կազմմանը.

թ) հսկողություն է իրականացնում համայնքապետարանի աշխատակազմում գործավարության ընթացքի նկատմամբ.

 ժ) վարում  է համայնքային ծառայության գրանցամատյանը.

 Ժա ) Վարում է աշխատակազմի աշխատակիցների անձնական գործերը

 ժբ) իրականացնում է զորահավաքային նախապատրաստության և գաղտնի գործավարության գործառույթներ, զորահավաքի, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների բնագավառում աշխատանքներ.

 ժգ)իրենցպարտականություններըխախտածզինապարտքաղաքացիներիվերաբերյալտեղեկություններունենալուդեպքումայդմասինանհապաղտեղեկացնումէ  քարտուղարին.

 ժդ)  իրիրավասությանսահմաններում  մասնակցումէնախազորակոչային, զորակոչայինտարիքիանձանցևպահեստազորայիններիզինվորականհաշվառմանբնագավառում  ՀՀօրենսդրությամբ  տեղականինքնակառավարմանմարմիններիպաշտոնատարանձանցվարապահված  լիազորությունների  իրականացմանաշխատանքներին. 

ժե)  ստորագրումէիրկողմիցպատրաստվողփաստաթղթերը.

ի)  իրականացնում է ՀԿՏՀ ծրագրում (համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ) անհրաժեշտ տեղեկատվության գրանցում.

իա) քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.

իբ)  ապահովում է աշխատակազմի գործավարության կարգով քարտուղարությանը վերապահված այլ պահանջների կատարումը.

իգ)  համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ պատրաստում է լրացուցիչ պարզաբանումներ չպահանջող դիմումների պատասխանները.

իդ) մասնակցում է համայնքապետարանում արխիվի ձևավորման, հաշվառման աշխատանքներին.

 լ) քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.

 լա)իրականացնումէսույնպաշտոնիանձնագրովսահմանվածայլլիազորություններ:

Բաժնի գլխավոր մասնագետն ունի օրենքով իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետիպաշտոննզբաղեցնելուհամար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջները.

 

-  ունիբարձրագույնկրթություն,

- ունի համայնքային ծառայությանկամպետական ծառայության պաշտոններումառնվազներկուտարվաստաժկամվերջիներեքտարվաընթացքում քաղաքականկամվարչականկամհայեցողականկամինքնավարպաշտոններումառնվազն մեկտարվաաշխատանքայինստաժկամվերջինութտարվաընթացքումհամայնքի ավագանուանդամիաշխատանքայինգործունեությանառնվազներկուտարվափորձկամ առնվազներեքտարվամասնագիտականաշխատանքայինստաժ

- ունի ՀՀ Սահմանդրության, ՀՀ հողային, հարկային, աշխատանքային, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ  օրենսգրքերի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

- տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության.

- ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

- տիրապետում է ռուսերենին (ազատ), և մեկ այլ օտար լեզու (կարդում, կարողանում է բացատրվել):

 

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 2024 թվականի հուլիսի 1-ը : 

Մրցույթն սկսելու օրը, ժամը և վայրը՝ մրցույթը կկայանա 2024 թվականի հուլիսի 16-ին՝ ժամը 14:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի շենքում (հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի, ԶորավարԱնդրանիկիփողոց, 8/1):

Նշված թափուր պաշտոնի համար փաստաթղթերի ներկայացման վայրը՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմ  (հասցե՝ՀՀԼոռումարզ, համայնքԱլավերդի, ԶորավարԱնդրանիկիփողոց, 8/1 , հեռախոս՝ 0253 2 41 00 ) կամԼոռու մարզպետիաշխատակազիՏարածքայինկառավարմանևտեղականինքնակառավարմանհարցերիվարչություն (հասցե՝ՀՀԼոռումարզ, քաղաք Վանաձոր, Հայքի հրապարակ, հեռախոս՝ 0322 4-09-27), ժամը 10:00-ից 18:00, բացիշաբաթևկիրակիօրերից: 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ-ում փախստականիկարգավիճակունեցողանձինքմրցույթինմասնակելուհամարպետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը՝

ա)գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով)՝ լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին.

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

դ) հայտարարություն այն մասին, որը ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ, լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

ե) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12–րդ հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք.

զ) մեկ լուսանկար (3x4 չափսի).

է) անձնագրի պատճենը:

   Փաստաթղթերը ներկայացվում են անձամբ:

Ներկայացվող   փաստաթղթերի  պատճենների հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև դրանց բնօրինակները:   Ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները ետ չեն վերադարձվում:

Բոլորը
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՀՈՒLԻՍԻ 28-Ի ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 22-Ի ՀԵՐ
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՄԱՅԻՍԻ 17-Ի ՀԵՐԹ
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 18-
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 17-Ի
Ալավերդի համայնքի 26.05.2022թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 31.03.2022թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 23.02.2022թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 11.02.2022թ.-ի ավագանու արտահերթ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 05.10.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 19.09.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 30.08.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 16.08.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 26.07.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 08.06.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 31.05.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 31.10.2022 թ նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 12.04.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 29.03.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 22.02.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 25.01.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 25.12.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի 12.07.2021թ.-ի ավագանու արտահերթ
Ալավերդի համայնքի 29.07.2021թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 07.09.2021թ.-ի ավագանու նիստ
Ալավերդի համայնքի 03.12.2021թ.-ի ավագանու արտահերթ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 15.02.2023 թվականի հերթ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ալավերդի, Զ.Անդրանիկի 8/1
(0253) 2-41-00
alaverdimunicipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53764670@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner